PROTOKOL 1393-CPD-0028 - strana 3

Záznamy 7.3.5 [EN 14250]

Dále uvedené údaje se archivují nejméně 5 roků.

Pro každou dávku:

  • číslo zakázky a název zákazníka
  • datum výroby a směna
  • výrobní výkresy znázorňující jakost a rozměry dřeva, typ, rozměry a polohu spojovacího prostředku, ochranu dřeva (pokud je provedena), celkové vodorovné a svislé rozměry, nadvýšení a polohu podpor a ztužení (pokud je použito). V případě, že návrh provádí výrobce, budou to vlastní výkresy výrobce; pokud výrobce vyrábí podle návrhu třetí strany, budou to buď výkresy třetí strany nebo odkaz na tyto výkresy
  • výsledky kontrol podle 7.3.2 a 7.3.3.

Pro zařízení: výsledky kalibrace podle 7.3.4.

  • Označení

Každý nosný prvek je zřetelně a nesmazatelně označen dále uvedenými informacemi:

  • identifikace výrobce
  • identifikace zakázky a výrobní dávky
  • odkaz na normu EN 14250

Kromě toho je uvedena na nosném prvku nebo v průvodní dokumentaci poloha podporových ploch a případně body, ve kterých se podle návrhu požaduje ztužení. 
Označení je umístěno stejným způsobem na všech nosných prvcích, takže může být využito při montáži jako reference.

4. Posouzení systému řízení výroby:

Posouzení systému řízení výroby provedla Ing. Jitka Beránková, Ph.D. ve výrobně firmy Rostislav Solil dne 5.4.2006 a nebyly shledány neshody.

5. Závěr:

Systém řízení výroby splňuje požadavky ČSN EN 14250.

Vypracovala: Ing. Jitka Beránková, Ph.D.